Skip to main content

Αγορά Ακινήτου από πλειστηριασμό

Με ελαχιστοποιημένους κινδύνους.

auctions-property-mainimage
Διαδικασία Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Η διαδικασία έχει διενεργηθεί νόμιμα ούτως ώστε να αποκλειστεί κάθε σοβαρή πιθανότητα ανακοπής προς ακύρωση πράξεων εκτέλεσης

Ένδικα Βοηθήματα

ο οφειλέτης έχει ασκήσει ένδικα βοηθήματα κατά πράξεων εκτέλεσης ή και κατά του ίδιου του εκτελεστού τίτλου.

Λοιπά εμπράγματα δικαιώματα

π.χ. η δουλεία οικήσεως- δεν αποσβένονται με τον πλειστηριασμό και άρα συνεχίζουν να βαρύνουν το ακίνητο. Κατά τούτο και τελικώς ο έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου είναι και αυτός απαραίτητος.

Μίσθωμένο ακίνητο

Στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να αποβάλει τον μισθωτή και είναι αναγκασμένος να αναμείνει την φυσιολογική λήξη της σύμβασης. Όπως, επομένως, γίνεται κατανοητό ο κίνδυνος αν και μειωμένος, παραμένει υπαρκτός.

Κρυφά Βάρη

Ενδεικτικά οφειλές από φόρο μεταβίβασης ακινήτου, οφειλές πάσης φύσεως υπέρ της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

Η Νομή του ακινήτου δεν αποκτάται αυτοδικαίως

Απαιτείται να του παραδοθεί αυτή από τον καθού η εκτέλεση ή άλλως να λάβει χώρα αναγκαστική εκτέλεση και συγκεκριμένα βίαια αποβολή του οφειλέτη από την νομή.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, Κτηματολόγιο
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Αξιολόγηση των νομικών κινδύνων που ελλοχεύουν
Έρευνα σχετικά με την ύπαρξη μίσθωσης του ακινήτου

ΤΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

app2
app
ΤΡΙΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Δήλωση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, κατάθεση της εγγυοδοσίας
Υποβολή προσφοράς και παρακολούθηση της πλειοδοτικής διαδικασίας
ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Καταχώριση-μεταγραφή της κατακυρωτικής έκθεσης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, Κτηματολόγιο

Αγορά ακινήτου απο πλειστηριασμό

Ποιος είναι αρμόδιος για τον πλεοστηριασμό ;

 • Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται από τον συμβολαιογράφο μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού.
 • Η κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού ανήκει, στους κατά τόπους αρμοδίους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους

Μαθαίνω ποιος άλλος θα πλειδοτήσει ;

 • Τα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού περιέχουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης.
 • Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό λαμβάνουν μέρος υποψήφιοι πλειοδότες που έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμώ
 • Μπορείς να δεις πόσοι πλειοδοτούν το ακίνητο αλλά μόνο σαν αριθμό

Τι κάνω για να λάβω μέρος στο Πλειστηριασμό ;

 • Κάθε υποψήφιος δηλώνει τη συμμετοχή του σε συγκεκριμένο πλειστηριασμό, σύμφωνα με τους όρους αυτού, αφού έχει καταβάλει την εγγύηση μέχρι ώρα 15:00 δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού.
 • Η κατάθεση της εγγύησης και του τέλους χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και του πλειστηριάσματος γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό που θα διατηρείται σε Ελληνικό Τραπεζικό Ίδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού.
 • Κάθε υποψήφιος πλειοδότης διορίζει με ηλεκτρονική δήλωση αντίκλητο που κατοικεί στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης μέχρι ώρα 15:00 δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού, διαφορετικά αντίκλητος θεωρείται ο γραμματέας του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης

Πότε και πόσο διαρκεί ο πλειστηριασμός ;

 • Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως τις 18:00. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59 δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών.
 • Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες, εκτός αν πρόκειται για πλοία, αεροσκάφη και για πράγματα που μπορούν να υποστούν φθορά.
 • Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού μετά το πέρας της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου ελέγχει τα υποβαλλόμενα αρχεία διαπιστώνει με πράξη του μέχρι ώρα 17.00 της προηγούμενης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ημέρας την τήρηση των διατυπώσεων και υποβάλλει στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού κατάλογο των υποψήφιων πλειοδοτών που δικαιούνται να λάβουν μέρος.

Κατα την διάρκεια του Πλειστηριασμού ;

 • Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως το χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών.
 • Με την υποβολή της προσφοράς, οι υποψήφιοι πλειοδότες ενημερώνονται αμέσως από τα συστήματα για το ποσό της προσφοράς τους, τον ακριβή χρόνο υποβολής της, καθώς και ότι αυτή έχει καταγραφεί. Ο υποψήφιος πλειοδότης ενημερώνεται για την εκάστοτε μέγιστη υποβληθείσα προσφορά.
 • Όλοι οι υποψήφιοι πλειοδότες που λαμβάνουν μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται αμέσως από τα συστήματα για τυχόν αναστολή, ματαίωση ή διακοπή του πλειστηριασμού, καθώς και για το λόγο αυτής.
 • Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών ανακοινώνεται το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων. Όσοι έχουν λάβει μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται αμελλητί για το αποτέλεσμά του.

Τι γίνεται μετά τον Πλειστηριασμό ;

Συμπεράσματα

 • Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ο υπερθεματιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα το αργότερο τη δέκατη (10η) εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό.
 • Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο τη δωδέκατη (12η) εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 • Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κατάσχεση, να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τον εκτελεστό τίτλο, την έκθεση επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση, την κατασχετήρια έκθεση και τις εκθέσεις επίδοσής της στον οφειλέτη, τον τρίτο κύριο ή νομέα και τον υποθηκοφύλακα ή όποιον τηρεί το κτηματολόγιο ή το μητρώο, καθώς και το πιστοποιητικό βαρών, ο οποίος συντάσσει έκθεση για όλα αυτά.
 • Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης,  που εκδίδεται από τον δικαστικό επιμελητή και δημοσιεύεται με επιμέλεια αυτού μέχρι την δέκατη πέμπτη ημέρα από την κατάσχεση στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Το απόσπασμα επιδίδεται μέσα στην ίδια προθεσμία στον τρίτο κύριο ή νομέα και στους ενυπόθηκους δανειστές.
Τι γίνεται με τα βάρη που υπάγονται στο ακίνητο;

Μετά την  αγορά του ακινήτου  από πλειστηριασμό,  το ακίνητο είναι πλέον ελεύθερο βαρών.

Εξαλείφονται ακόμη και τα βάρη που εγγράφηκαν στο ακίνητο και μετά την κατάσχεσή του, θα πρέπει να γίνει όμως σχετικά προσεκτική έρευνα δικηγόρου, προκειμένου να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Αν ο πλειστηριασμός όμως ακυρωθεί, αναβιώνουν αυτοδικαίως οι υποθήκες και οι προσημειώσεις που εξαλείφθηκαν.

Τι αλλο πρέπει να προσέξω ;

Μετά την αγορά του είστε πλέον κύριος του ακινήτου.

Ωστόσο, η νομή του ιδίου ακινήτου δεν αποκτάται αυτοδικαίως από εσάς αλλά απαιτείται να του παραδοθεί αυτή από τον καθού η εκτέλεση ή άλλως να λάβει χώρα αναγκαστική εκτέλεση και συγκεκριμένα βίαια αποβολή του οφειλέτη από την νομή.

01

Μετα τηναγορά ακυρώνεται ο πλειστηριασμός.

Εάν αγοράσατε το ακίνητο, όμως δεν απέκτησε το εκπλειστηριασμένο πράγμα επειδή ο πλειστηριασμός ακυρώθηκε είτε κατόπιν ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ είτε λόγω ευόδωσης έφεσης είτε για κάποιον άλλο λόγο, ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνετε αγωγή για να πάρετε τα χρήματα σας πίσω.

02

Μπορώ να κάνω την διαδικασία ΜΟΝΟΣ μου.

Σιγουρα μπορείτε να προσπαθήσετε αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι χρειαζονται τόσοι πολλοί έλεγχοι που θα δυσκολευτείτε να τους ολοκληρώσετε. Είναι δεδομένο ότι θα χειαστείτε βοήθεια από δικηγόρο.

03

Τελικά συμφέρει ;

Αν η τιμή του ακινήτου είναι συμφέρουσα τότε αξίζει

Σκεφτείτε ότι μπορεί να αγοράσετε ακίνητο 30% φθηνότερο απο τις τιμές της αγοράς.

Επίσης ένα τέτοιο ακίνητο θα έρθει τελικώς στην κατοχή σας εντελώς καθαρό χωρίς βάρη.

Με αρκετούς ελέγχους μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν θα πέσετε σε παγίδα

Η αγορά ακινήτου από πλειστηριασμό κατόπιν επισκόπησης της όλης διαδικασίας από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, μπορεί να θεωρηθεί στην πλειονότητα των περιπτώσεων κερδοφόρα για τον αγοραστή.