Skip to main content

Δικηγόροι Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου

Το κύριο αντικείμενο ενασχόλησής μας συνδέεται με το χώρο της εμπορικής αντιδικίας.

Εμπορικό Δίκαιο

Το μεγαλύτερο μέρος των εντολέων μας αποτελείται από επιχειρήσεις και κατά τούτο καλούμαστε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε διάφορα ζητήματα του εταιρικού βίου που άγονται εντός δικαστικών αιθουσών.

Ενδεικτικά, στους τομείς ενασχόλησής μας περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγoρίες:

 • Υποστήριξη δικαστικών διαφορών σε σχέση με εμπορικές μισθώσεις (αγωγές απόδοσης μισθίου, αγωγές αναπροσαρμογής μισθώματος κοκ).
 • Δικαστική αντιμετώπιση διαφορών που ανακύπτουν από το δίκαιο των συμβάσεων εμπορικής διαμεσολάβησης (συμβάσεις εμπορικής διανομής, αντιπροσωπείας κτλ.).
 • Δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
 • Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων (λήψη ασφαλιστικών μέτρων -συντηρητικές κατασχέσεις, προσημειώσεις, κτλ-, επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης -κατασχέσεις ακινήτων, κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων, κτλ.).
 • Δίκαιο αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές, κτλ) – αναγκαστική είσπραξη και άμυνα απέναντι σε επιθετικές ενέργειες βάσει αξιογράφων.

Εταιρικό Δίκαιο

Η εταιρεία έχει υποστηρίξει επιχειρηματίες σε διάφορες εταιρικές αντιδικίες.

Ένα μεγάλο μέρος μάλιστα του χρόνου μας επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση ενδοεταιρικών διαφορών μεταξύ μετόχων/εταίρων.

Ενδεικτικά παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στους κάτωθι τομείς:

 • Αντιμετώπιση προβλημάτων διοίκησης (δικαστικός διορισμός διοίκησης κατόπιν έλλειψης διοίκησης ή σύγκρουσης συμφερόντων κτλ.).
 • Προστασία δικαιωμάτων εταίρου και εταιρείας – δικαστική υποστήριξη δικαιωμάτων μειοψηφίας κτλ..
 • Προσβολή άκυρων και ακυρώσιμων αποφάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ. όλων των εταιρικών τύπων.
 • Ολοκληρωμένες νομικές λύσεις στο πλαίσιο λύσης ή αναδιάρθρωσης/διάσωσης επιχειρήσεων, ιδιαίτερα με βάση την εμπειρία και εξειδίκευσή μας στο φορολογικό και χρηματοπιστωτικό δίκαιο.
 • Λύση και Εκκαθάριση εταιρειών (ανάληψη ενεργειών και νομική συνδρομή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας).

Δίκαιο Ανταγωνισμού

Η σπουδαιότητα το δικαίου του ανταγωνισμού προβάλει αυτόθροη τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο καθώς αποτελεί τον σκληρό πυρήνα του δικαίου των επιχειρήσεων (ή ευρύτερα του οικονομικού δικαίου) και κρίσιμο παράγοντα διαμόρφωσης της οικονομίας της αγοράς.

Το ελληνικό δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού ρυθμίζεται πρωτίστως από τις διατάξεις του ν. 3959/2011, ο οποίος αντικατέστησε τον παλιότερο νόμο 703/1977, που συνάδει ως προς τις ρυθμίσεις του με τις διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο από τις διατάξεις του ν. 146/1914 και αφορά στον έλεγχο και περιορισμό των παράνομων πράξεων των επιχειρήσεων που αποσκοπούν να δώσουν σε αυτές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε βάρος άλλων επιχειρήσεων.

Η εταιρεία παρέχει νομική υποστήριξη στις εξής, αναφερόμενες ενδεικτικά, περιπτώσεις:

 • Απαγορευμένες συμπράξεις (οριζόντιες και κάθετες συμφωνίες).
 • Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης (άρνηση προμήθειας, πρακτικές παρεμπόδισης παράλληλου εμπορίου, συνδεδεμένες και ομαδικές πωλήσεις, καταχρήσεις τιμολογιακού χαρακτήρα, καταχρηστικές εκπτωτικές πολιτικές, διακριτικές τιμολογήσεις κτλ.).
 • Αστικές αξιώσεις τρίτων για παράβαση αντιμονοπωλιακών κανόνων βάσει της ΑΚ 914.
 • Υπεράσπιση έναντι ποινικών διώξεων βάσει διατάξεων του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού.
 • Αθέμιτη απόσπαση εργατικού δυναμικού.
 • Αθέμιτη απομίμηση προϊόντος ή υπηρεσίας.
 • Αντιγραφή πνευματικού ή εφευρετικού έργου.
 • Προσβολή διακριτικών γνωρισμάτων.
 • Παραπλανητική ή συγκριτική διαφήμιση.
 • Συκοφαντικές πληροφορίες για ανταγωνιστή.

Είναι κοινός τόπος το γεγονός ότι η επιλογή του σωστού και χρηστικού οχήματος για την δημιουργία και την εξέλιξη της επιχειρηματικής ιδέας είναι ακρογωνιαίος λίθος που αυξάνει τις πιθανότητες της επιτυχίας της.

Είμαστε ένα από τα πλέον σύγχρονα και εξειδικευμένα Δικηγορικά Γραφεία σε θέματα εμπορικού δικαίου, δικαίου εταιρειών και επιχειρήσεων.

Η μακροχρόνια εμπειρία μας, η κατάρτισή μας και οι πρωτοπόρες μέθοδοι συνεργασίας που προσφέρουμε, εξασφαλίζουν σε εταιρείες και επιχειρήσεις ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη, καλύπτοντας όλο το φάσμα των αναγκών και των σχεδιασμών τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επομένως, η ευθεία αναλογία και άριστη συσχέτιση της επιθυμίας και της ιδέας του επιχειρηματία με την εμπειρία και την ουσιαστική γνώση του νομικού πλαισίου αλλά και της πραγματικής αγοράς του δικηγόρου, είναι η βάση επί της οποίας η απόφαση για την μορφή της εταιρείας, με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εκάστης, θα είναι η αρμόζουσα ανά κάθε περίπτωση ώστε να αποτελεί το καλύτερο όχημα του επιχειρείν (“tailor made“).

Παράμετροι όπως το φορολογικό πλάισιο, η ασφαλιστική νομοθεσία, η προσωπική ευθύνη των εταίρων – επιχειρηματιών είναι κριτήρια αναγκαία για την λήψη της ορθής απόφασης.

Χρειάζεστε

Εμπορικό Σήμα, Πνευματική Και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Αρχικά όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ένα εμπορικά επιτυχημένο σήμα που χαρακτηρίζει ένα κερδοφόρο προϊόν θα υπάρξει αντικείμενο θαυμασμού, φθόνου και πιθανόν παραποίησης και κλοπής. Επομένως, η καταχώρηση και η προστασία αυτού είναι απολύτως απαραίτητη.

Το γραφείο μας έχει στο ιστορικό του πλήθος απολύτως επιτυχημένων και αδιάρρηκτων καταχωρήσεων εμπορικών σημάτων σε όλες τις μορφές τους, ηχητικό – απεικονιστικό – συνδυαστικό κλπ – και με εφαρμογή σε όλες τις ζώνες τοπικής προστασίας, ημεδαπό – ευρωπαϊκό – διεθνή χώρο, από τότε που ο έλεγχος διεξαγόταν στη αρχειοθήκη του αρμόδιου φορέα με τους αναρίθμητους τόμους καταχώρησης σημάτων αλφαβητικά, η καταχώρηση του σήματος γινόταν εγγράφως και σε έντυπη μορφή και η κατοχύρωση αυτού αποτελούσε μία μικρή επιτυχία ενός απαιτητικού σχεδιασμού και εκτέλεσης λόγω της γραφειοκρατίας.

Χρειάζεστε

Νομικές Γνωμοδοτήσεις, Εναρμονίσεις & Ανεξάρτητες Αρχές

Η αρμόζουσα τοποθέτηση σε νομικά ζητήματα και η παροχή μίας εξαιρετικά εξειδικευμένης, επίκαιρης και ασφαλούς νομικής συμβουλής που σας παρέχει το γραφείο μας σε πάσης φύσεως ζήτημα ή/και ερώτημα που αφορά τους τομείς που ασχολούμαστε είναι αποτέλεσμα αφενός μιας υφιστάμενης βαθιάς νομικής κατάρτισης και αφετέρου ουσιαστικής τριβής με τα πραγματικά επιχειρηματικά προβλήματα και δυσκολίες σε πρώτο χρόνο.

Αποτελούμε την πρώτη επιλογή συζήτησης και επικοινωνίας του ανακύψαντος επιχειρηματικού ζητήματος για τους εντολείς μας και αυτό αποτελεί τιμή αλλά και αναγνώριση για εμάς.

Ταυτόχρονα δε, αποτελεί και πρόκληση καθώς ο επιχειρηματικός τομέας καλείται πλέον να εναρμονιστεί σε ποικίλες Ευρωπαϊκές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Διάγουμε την εποχή του ελέγχου και των ποικίλων πιστοποιήσεων και εναρμονίσεων.

Εφόσον είστε εκπρόσωπος επιχείρησης ή εταιρείας που αναζητάτε ένα εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο για τη νομική σας υποστήριξη σε μια σταθερή και μόνιμη βάση, ή και σε κατ’ αποκοπή υπόθεση, η συνεργασία μαζί μας πλεονεκτεί.

Επικοινωνία